Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

a „Vállalkozói inkubációs programok előminősítésére szolgáló ” felület használatához

 

 

 1. BEVEZETÉS, A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI HÁTTERE

A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Alapítvány) elkötelezett a magánszféra és a személyes adatok védelme mellett. Az Alapítvány a működése során folyamatosan biztosítja azt, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a hatályos jogi előírásoknak, amelyek különösen:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, angolul General Data Protection Regulation – a továbbiakban: „GDPR”), és
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotörvény”).

Az Alapítvány a GINOP 1.1.1-18 kódjelű, Vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása című felhívásra jelentkező vállalkozói inkubációs programok előminősítési folyamatában (a továbbiakban: „előminősítés”) az előminősítésre szolgáló portálon (www.inkubatorminosites.seed.hu) történő jelentkezéstől kezdve kezeli a jelentkező (a továbbiakban: „Jelentkező”) személyes adatait az előminősítési eljárás lefolytatása, és az előminősítés eredményének kiadása céljából.

Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő a jelen tájékoztató útján ad felvilágosítást a Jelentkező részére a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tényekről, így elsősorban az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, valamint a Jelentkező adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ KILÉTE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 
székhely: 1024, Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. V. em. 15.
adószám: 19014812-2-41
képviseli: Lakatosné Lukács Zsuzsanna, ügyvezető igazgató
telefonszám: +36 (1) 212-2179
e-mail cím: seed@seed.hu
honlap: https://seed.hu/

 

 1. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Az Alapítvány adatvédelmi tisztviselője: Szlanyinka Zoltán
telefonszáma: +36 (1) 212-2179
e-mail címe: zszlanyinka@seed.hu

 

 1. A TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

A jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától kezdve hatályos. Az Alapítvány fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amelyről kellő időben, a változtatás jellege által indokolt módon értesíti az érintetteket.

Ezen tájékoztató a GINOP 1.1.1-18 kódjelű, Vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása című felhívásra jelentkező vállalkozói inkubációs programok előminősítési folyamatára, a www.inkubatorminosites.seed.hu online felületen keresztül történő jelentkezéssel, illetve az ennek alapján zajló előminősítési eljárással kapcsolatos, az Alapítvány általi személyes adatkezelésre irányadó.


 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Az Alapítvány az előminősítésért történő jelentkezés és az előminősítési folyamat során a személyes adatok alábbi, a Jelentkezőtől származó kategóriáit gyűjti és kezeli (a továbbiakban együttesen: ”Jelentkezői Adatok”):

 1. A pályázó cég képviselőjének neve, beosztása
 2. A pályázó cég képviselőjének email címe
 3. A jelentkezési felületet kitöltő személy neve, amennyiben nem a cég képviselője
 4. A jelentkezési felületet kitöltő személy email címe
 5. A vállalkozói inkubációs tevékenységgel jelenleg foglalkozó szakemberei önéletrajzaiban szereplő személyes adatok
 6.  Esetlegesen a Jelentkező által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Alapítvány a Jelentkezői Adatokat az előminősítési folyamatban kezelt jelentkezések feldolgozása, értékelése és a Jelentkezők előminősítéséről szóló döntés céljából kezeli.

A jelentkezések értékelését és az előminősítési döntés meghozatalát követően az Alapítvány az előminősítésre Jelentkezők személyes adatait az előminősítést, mint feladatot meghatározó, a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 azonosító számú projekt megvalósítására létrejött támogatási szerződésben foglalt megvalósítási és fenntartási kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli tovább, illetve – külön erre irányuló hozzájárulás esetében - marketing célból kezel személyes adatokat. A marketing célú adatkezelés e-mail hírlevelek küldésén keresztül az Alapítvány aktuális képzéseiről, programjairól és hasonló információkról való tájékoztatást takarja.

Bizonyos adatok a kapcsolatfelvételhez, illetve kapcsolattartáshoz (pl. név, elérhetőségek), mások (pl. végzettség, munkatapasztalat) a kiválasztáshoz, illetve jogok vagy kötelezettségek meghatározásához szükségesek.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlen és arra alkalmas. Ennek érdekében az Alapítvány marketing céljaira történő adatkezelés a jelen tájékoztató 5. pontjában felsorolt személyes adatok közül kizárólag az alábbi adatokra terjed ki:

 1. A pályázó cég képviselőjének neve, beosztása
 2. A pályázó cég képviselőjének email címe
 3. A jelentkezési felületet kitöltő személy neve, amennyiben nem a cég képviselője
 4. A jelentkezési felületet kitöltő személy email címe

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Alapítvány az előminősítést a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 azonosító számú projekt keretében valósítja meg a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai alapján.

Az Alapítvány a Jelentkező önkéntes hozzájárulása, illetve a fent hivatkozott kormányrendelet alapján kezeli a Jelentkező személyes adatait.

Az Alapítvány által kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása kizárólag a Jelentkező által megadott információ.

A jelen tájékoztatóval érintett személyes adatok Jelentkező általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, ugyanakkor azok a jelentkezés elbírálásához szükségesek.

Az előminősítési eljárás során pozitív eredményt nem kapott Jelentkezők pályázati adatainak az elbírálást követően történő további kezelése kizárólag a Jelentkező külön önkéntes hozzájárulása alapján történik.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Alapítvány az előminősítésre érkezett jelentkezésekkel kapcsolatos személyes adatokat az előminősítési folyamat lezárultáig vagy a jelentkezés Jelentkező általi visszavonásáig kezeli.

Ezt követően az Alapítvány mind a pozitív előminősítést kapott, mind az elutasított Jelentkezők személyes adatait a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 azonosító számú projekt megvalósítására létrejött támogatási szerződésben foglalt megvalósítási és fenntartási időszakában tárolja.

Az Alapítvány a Jelentkező külön önkéntes hozzájárulása esetében a hozzájárulás visszavonásáig marketing célból kezeli az ehhez szükséges, a tájékoztató 6. pontjában felsorolt személyes adatokat.

 

 1. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK, ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS CÍMZETTEK

A Jelentkező személyes adatainak megismerésére kizárólag az Alapítványnak a jelentkezéseket feldolgozó, illetve az azokat elbíráló kiválasztási eljárásában résztvevő tisztviselői, munkavállalói jogosultak.

A Jelentkezői Adatok megismerésére jogosultak ezen felül az értékelési folyamatba bevonásra kerülő szakértők, úgymint:

 • A Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének képviselője (2 fő)
 • Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztályának szakpolitikai képviselője
 • GINOP Irányító Hatósága, a GINOP 1.1.1.- 18 pályázati felhívás kiírója
 • Iparági szakmai érdekképviseleti szövetség szakmai képviselője

Ezenkívül a Jelentkezői Adatok az alábbi címzettek részére kerülnek továbbításra az előminősítés eredményének továbbítása érdekében:

 • GINOP Irányító Hatósága, a GINOP 1.1.1- 18 pályázati felhívás kiírója

A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akiknek a feladatuk ellátásához, felelősségi körük teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Jelentkezői Adatokhoz való hozzáférés. Ezen személyek a személyes adatokat az Alapítvány utasításainak megfelelően, a feladatuk végzéséhez szükséges módon használhatják, és kötelesek azokat bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő a fentebb felsoroltakon kívüli harmadik fél számára adatokat nem ad át, amely alól csak a jogszabályban előírtak képeznek kivételt (így, ha bírósági vagy hatósági, pl. rendőrségi vagy ügyészségi megkeresés érkezik adatszolgáltatás iránt).

Az Alapítvány adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelés során, és a személyes adatokat nem továbbítja az Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba.

 

 1.          ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Alapítvány a jogszabályi előírások szerinti biztonsági intézkedések bevezetésével gondoskodik arról, hogy megőrizze a Jelentkező személyes adatainak titkosságát és sértetlenségét, így különösen megelőzze a személyes adatok véletlen elvesztését vagy felhasználását, a személyes adatok jogosulatlan módosítását, közzétételét, továbbá az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

Amennyiben ilyen adatvédelmi incidens az alkalmazott informatikai és szervezési óvintézkedések ellenére mégis bekövetkezne, annak kezelésére az Alapítvány eljárásrendet vezetett be, és az incidensről a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban tájékoztatja az érintett Jelentkezőt és értesíti az illetékes hatóságot.

 

 1. A JELENTKEZŐ JOGAI

A Jelentkező az alábbi jogosultságokkal rendelkezik az Alapítvány által végzett adatkezelés kapcsán:

 1. Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):

Jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, amely lehetővé teszi, hogy a Jelentkező visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban létéről és módjáról, jellemzőiről, valamint erre vonatkozó igény esetén kézhez kapja az Alapítvány által kezelt személyes adatai másolatát, hogy meggyőződhessen a jogszerű adatkezelésről.

 1. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk):

A Jelentkező kérheti az Alapítvány által kezelt személyes adatai helyesbítését a bármely okból hiányos vagy pontatlan személyes adatai kiegészítése, illetve kijavítása érdekében. A Jelentkező az adatait az előminősítésre szolgáló honlapon közvetlenül (online úton) is helyesbítheti, módosíthatja.

 1. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikk):

Jogosult kérni a személyes adatai törlését vagy eltávolítását, amennyiben az Alapítvány számára (már) nincs megfelelő, jogszerű ok azok további kezelésére, így:

 • az adatkezelés célja már nem áll fenn, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához;
 • a Jelentkező visszavonja a hozzájárulását vagy tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatainak kezelése jogellenes módon valósul meg.
 1. Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk):

A Jelentkező az általa megjelölt indok alapján kérheti személyes adatai kezelésének felfüggesztését, azok zárolását, amelynek alapján – a tárolást kivéve – a személyes adatokkal kapcsolatos bármilyen műveletet csak a Jelentkező hozzájárulásával végezhet az Adatkezelő. A korlátozás indoka lehet:

 • a Jelentkező vitatja a kezelt adat pontosságát (a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát);
 • az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, azonban a Jelentkező valamely okból ellenzi az adatok törlését;
 • a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen (a korlátozás a tiltakozás jogosságának megállapításáig tart).
 1. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):

A Jelentkező az ok megjelölésével tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az Adatkezelő vagy harmadik felek érdekében, illetve kizárólag közérdekből történik – kivéve azt az esetet, ha az Adatkezelő bizonyítja az adatkezelést indokló jogszerű ok elsőbbségét a Jelentkező érdekéhez képest.

A Jelentkező bármikor tiltakozhat, ha direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából, illetve tudományos kutatási vagy statisztikai célból kezelik az adatait. A marketing célú adatkezelés megszüntetését a Jelentkező minden esetben indokolás nélkül kérheti, és annak teljesítését az Alapítvány semmilyen okból nem tagadhatja meg.

 1. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):

A Jelentkező jogosult a hozzájárulása vagy szerződés alapján automatizált módon kezelt személyes adatairól másolatot kapni valamely tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Az Alapítvány nem akadályozhatja meg a Jelentkezőt abban, hogy ezeket az adatokat más adatkezelő részére továbbítsa, illetve a Jelentkező kérése esetén – ha az technikailag lehetséges – maga köteles azokat továbbítani a megjelölt másik adatkezelő részére.

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk):

A Jelentkező jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt már végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. Jogorvoslathoz való jog (GDPR VIII. fejezet):

Amennyiben a Jelentkező nem ért egyet a megkeresése alapján hozott döntéssel, vagy jogszabálysértést észlel az Alapítvány adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, jogosult bírósághoz fordulni vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
telefonszám: +36 (1) 391 1400;
faxszám: +36 (1) 391 1410;
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://www.naih.hu

 

Az Alapítvány a Jelentkező által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló valamennyi kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről a Jelentkezőt írásban – vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti.

 

Az Alapítvány a Jelentkező általi jogérvényesítéssel kapcsolatos feladatait ingyenesen látja el, kivéve, ha a Jelentkező ismételten és megalapozatlanul gyakorolja jogait, mely esetben az Alapítványnak joga van arra, hogy az ezzel közvetlen összefüggésben felmerült költségeinek megtérítését követelje.